Ubezpieczenie

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU NNW UCZNIÓW LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH

Informujemy Państwa, że uczniowie Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, w roku szkolnym 2015/2016 będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w PZU.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci uczniów przez cały rok (1.IX.2015 r. – 31.VIII.2016 r.) i 24h/dobę.

Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas:

– nauki lub pracy,   

– w drodze z domu do szkoły / pracy i ze szkoły / pracy do domu,

– w życiu prywatnym,

powstałe na terytorium całego świata.

Suma ubezpieczenia – indywidualny wybór: 15.000 zł, 10.000 zł lub 8.000 zł.

Zakres świadczeń: Wariant I + świadczenia dodatkowe.

Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia:

z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również:

 1. zawał serca;
 2. krwotok śródczaszkowy;
 3. obrażenia ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie,

     polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć.

Dodatkowy zakres:

 • 1) Zwrot kosztów leczenia
 • 2) Dzienne świadczenie szpitalne
 • 3) Ryczałt za okres czasowej, całkowitej niezdolności do nauki lub pracy trwający dłużej niż 14 dni
 • 4) Świadczenie w przypadku zgonu dziecka lub ucznia w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca
 • 5) Świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowane nowotworem złośliwym
 • 6) Świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia
 • 7) Świadczenie w przypadku amputacji kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka lub ucznia w wieku do 25 lat

 

Składka płatna jednorazowo – klasy sportowe i niesportowe   

                                                                                                              

92 zł dla sumy ubezpieczenia 15.000 zł

61 zł dla sumy ubezpieczenia 10.000 zł

49 zł dla sumy ubezpieczenia  8.000 zł

Poniżej pełny zakres ubezpieczenia

Co zrobić po zdarzeniu

 1. Udziel pierwszej pomocy jeśli jest to konieczne lub wezwij pogotowie.
 2. Zgłoś zdarzenie w PZU – obrażenia ciała (najlepiej po zakończonym leczeniu).
 3. Skompletuj dokumenty, dołącz je do zgłoszenia internetowego lub wyślij e-mailem w formie skanu na adres: kontakt@pzu.pl
 4. Skontaktujemy się z Tobą i przekażemy informacje o dalszych działaniach. 
 5. W każdej chwili możesz sprawdzać status swojego zgłoszenia: https://zgloszenie.pzu.pl/web/pzu/login_pin

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość prawnego opiekuna (np. paszport),
 2. dokumentację medyczną,
 3. opis okoliczności zdarzenia,
 4. legitymację szkolną ucznia,
 5. numer konta.

Pełne informacje o zakresie ubezpieczenia dostępne są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu, ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii:

telefony do Call Center PZU   801 102 102, 22 566 55 55

WAŻNE!

W odniesieniu do uczniów podejmujących naukę w szkołach wyższych i policealnych informujemy, że od dnia 01.09.2016 będą objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie NNW uczniów za dodatkową opłatą 1/12 składki rocznej.

W żadnym wypadku proszę nie zostawiać oryginałów dokumentów!!!

Skip to content