Technik eksploatacji portów i terminali

tept                        To EUROZAWÓD!

W szkole nauczysz się:
– organizowania i prowadzenia eksploatacji urządzeń transportu bliskiego,
– obsługi podróżnych w portach, terminalach i na lotniskach,
– podstaw marketingu,
– poznasz akty prawne dotyczące portów, terminali i lotnisk,
– obsługiwania zintegrowanych systemów  informacyjnych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali,
– posługiwania się fachowym słownictwem.Zawód ten przygotowuje dziewczęta i chłopców do pracy na całym świecie:

    Podstawowym celem kształcenia w zawodzie jest organizacja prac w terminalach przeładunkowych, tj. prac związanych z przeładunkiem z jednych środków transportu na drugie. Absolwent potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal. Nadzoruje urządzenia przeładunkowe, sprawdza ich stan techniczny przed podjęciem pracy i zabezpiecza je po zakończeniu. Organizuje pracę związaną z przeładunkiem i składowaniem towarów. Zabezpiecza ładunki przed uszkodzeniami. Nadzoruje sortowanie, ważenie ładunków i ich etykietowanie.Organizuje przewozy wewnątrz portów i terminali. Pobiera i zdaje sprzęt przeładunkowy oraz zleca jego naprawy i konserwacje.
     Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: porty, terminale, lotniska, podstawy logistyki i spedycji, towaroznawstwo, magazynowanie, koszty procesów logistycznych, laboratorium spedycji i magazynowania, eksploatacja urządzeń transportu bliskiego, język angielski zawodowy, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa.
     Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika eksploatacji portów i terminali przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych agencjach obsługi portów morskich, portach morskich i rzecznych oraz terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych.

 

Skip to content