Regulamin Ucznia

Szkoła jest instytucją wyższej użyteczności publicznej i miejscem wspólnej pracy uczniów, nauczycieli i innych osób w niej zatrudnionych.

Nauczyciele w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych korzystają z ochrony należnej funkcjonariuszom publicznym.

Środowisko szkolne zgodnie z polskim prawem zobowiązane jest do przestrzegania Ustawy o ochronie języka polskiego, uznając, że: język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest dobrem narodowej kultury. Jego ochrona jest zatem obowiązkiem wszystkich organów i instytucji publicznych Rzeczypospolitej Polskiej i powinnością jej obywateli.

Ustawa o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o języku polskim – Dz. U. z 2011 nr 43 poz. 224
Statut Lotniczych Zakładów Naukowych

Uczeń Lotniczych Zakładów Naukowych:
– godnie reprezentuje szkołę na jej terenie i poza nią, zwłaszcza w miejscach publicznych,
– regularnie uczęszcza do szkoły,
– opuszczone lekcje usprawiedliwia przez rodziców u wychowawcy klasy w terminie 3 dni od powrotu do szkoły,
– jest zobowiązany przychodzić punktualnie na lekcje,
– uczęszcza na zajęcia wyrównawcze wyznaczone przez nauczyciela danego przedmiotu,
– nosi ważną legitymację szkolną i dba o jej wygląd,
– przynosi ze sobą starannie utrzymane książki i zeszyty, przybory do pisania oraz pomoce naukowe potrzebne do nauki,
– uważa pilnie na lekcjach i wykonuje polecenia nauczyciela,
– odrabia sumiennie prace domowe i uzupełnia zaległości, powstałe w wyniku nieobecności w szkole,
– ubiera strój galowy na uroczystości i święta szkolne,
– traktuje z całą powagą uroczystości szkolne, w tym apele i wybory do władz Samorządu Uczniowskiego LZN,
– okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły i innym uczniom,
– jest dobrym kolegą i pomaga słabszym,
– przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią,
– podczas przerw nie zagraża bezpieczeństwu innych, nie wychodzi poza teren szkoły,
– wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem urządzenia szkolne, respektuje regulamin pracowni przedmiotowych i szanuje cudzą własność;  za wszelkie zniszczenia ponosi pełną odpowiedzialność wraz z rodzicami,
– ma obowiązek przestrzegać kategorycznego zakazu palenia papierosów (także elektronicznych), picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających w budynku szkolnym oraz na terenie szkoły,
– nie może wnosić jedzenia lub picia do klasy,
– przechowuje w szafce okrycia wierzchnie, nie zakłada w szkole żadnego nakrycia głowy, zwłaszcza kaptura,
– nie może używać na lekcjach: telefonów komórkowych, gier elektronicznych oraz innych urządzeń elektronicznych, ładowarek do telefonów, kart do gry itp.
– nie może przynosić do szkoły niebezpiecznych przedmiotów,
– nie stosuje przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych,
– dba o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów, poniżających zwrotów,
– ma obowiązek zabiegać o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania respektując postanowienia Statutu LZN i Regulaminu UczniaLZN.

30.08.2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content