Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów

O projekcie

PROJEKT „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” .

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne,  Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje w partnerstwie z 9 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego (4 miastami: Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych i Wrocław oraz 5 powiatami: Bolesławieckim, Głogowskim, Kłodzkim, Oleśnickimi Świdnickim) projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Główny cel projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Zadania: 

  • Zajęcia dedykowane są uczniom, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe i lepiej odnaleźć się na rynku pracy po opuszczeniu szkoły.

Zajęcia przeprowadzane są w wymiarze 8-48 h dla ucznia i kończą się obowiązkowym próbnym egzaminem z zawodu (wymiar 8-48 h dotyczy łącznie zajęć i egzaminu/egzaminów).

Każdy uczestnik zajęć będzie miał:

  • nadzór nauczyciela prowadzącego,
  • dostęp do odpowiednio wyposażonych stanowisk pracy i nauczania,
  • bezpieczne, higieniczne warunków odbywania zajęć dodatkowych,
  • możliwości kontaktu i korzystania z pomocy Biura Projektu.

 

Czas realizacji projektu planowany jest na okres od 01.03.2020 do 30.06.2023

Całkowita wartość projektu: 9 784 775,00 zł, w tym w budżecie Powiatu Oleśnickiego 285 060,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 9 784 775,00 zł

Skip to content